حضرت قاسم امام شناس وبا بصيرت بود و بصيرتش او را الگوي جوانان قرار داد و حسين فهميده ها و بهنام محمدي ها هم در دفاع مقدس ازحضرت قاسم الگو گرفتند و امروز هم دانش آموزان بايد براي ساير نوجوانان و جوانان فرهنگ قاسم ابن الحسن ( ع ) را زنده نگه دارند واز ايشان الگو بگيرند. وي با اشاره به جنگ نرم دشمن و بيان اينكه راه سلفي هاي امروز، راه صهيونيست و اسرائيل اشغالگر است ؛ افزود : حضرت قاسم اگر شخصيتي تعيين كننده در تاريخ اسلام و بشريت شد به خاطر فرزند معصوم بودن و يا جنگاوري نبود، بلكه به خاطر بصيرت و تبعيتش از امام بود كه الگو شد مدرسه راهنمایی هوشمند حضرت قاسم(ع) - نمونه سوال نهایی امتحان نهایی


نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1390استان اصفهان صفحه 1

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1390استان اصفهان صفحه 2 

 

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1389استان خراسان جنوبی صفحه 1

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1389استان خراسان جنوبی صفحه 2

 

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1390استان خراسان جنوبی صفحه 1

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1390استان خراسان جنوبی صفحه 2

 

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی شهریور1387استان کردستان صفحه 1

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی شهریور1387استان کردستان صفحه 2

 

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1387استان کردستان صفحه 1

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1387استان کردستان صفحه 2

 

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1388استان کردستان صفحه 1

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1388استان کردستان صفحه 2

 

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1388نوبت عصراستان کردستان صفحه 1

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد1388نوبت عصراستان کردستان صفحه 2

 


نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان فارس صفحه 1

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان فارس صفحه ۲

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان فارس صفحه 3

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان فارس صفحه 4

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان فارس صفحه 5

 

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان گلستان صفحه 1

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان گلستان صفحه 2

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان گلستان صفحه 3

 

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان همدان صفحه 1

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان همدان صفحه 2

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان همدان صفحه 3

 

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان کرمان صفحه 1

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان کرمان صفحه2

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان کرمان صفحه3

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان کرمان صفحه4

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان کرمان صفحه5

 

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان خراسان رضوی صفحه1

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان خراسان رضوی صفحه2

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان خراسان رضوی صفحه3

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان خراسان رضوی صفحه4

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان خراسان رضوی صفحه5

 

 نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان خراسان شمالی صفحه1

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان خراسان شمالی صفحه2

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان خراسان شمالی صفحه3

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان خراسان شمالی صفحه4

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان خراسان شمالی صفحه5

 

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان مازندران صفحه 1

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان مازندران صفحه 2

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان مازندران صفحه3

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان مازندران صفحه4

 

 نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان سمنان صفحه 1

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان سمنان صفحه 2

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان سمنان صفحه3

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان سمنان صفحه4

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان سمنان صفحه5

 

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان تهران صفحه1

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان تهران صفحه2

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان تهران صفحه3

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان تهران صفحه4

نمونه سوالات درس اجتماعی سوم راهنمایی خرداد۱۳۸۸ استان تهران صفحه5

اجتماعی سوم خرداد90 

اجتماعی سوم خرداد 90  

 


نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان اردبیل صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان اردبیل صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان اردبیل صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان اردبیل صفحه 4

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان ایلام صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان ایلام صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان ایلام صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان ایلام صفحه 4

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان ایلام صفحه 5

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان اصفهان صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان اصفهان صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان اصفهان صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان اصفهان صفحه 4

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان فــــارس صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان فــــارس صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان فــــارس صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان فــــارس صفحه 4

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان هـــمـــدان صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان هـــمـــدان صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان هـــمـــدان صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان هـــمـــدان صفحه 4

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان هـــمـــدان صفحه 5

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان کرمانشاه صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان کرمانشاه صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان کرمانشاه صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان کرمانشاه صفحه 4

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان جنوبی صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان جنوبی صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان جنوبی صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان جنوبی صفحه 4

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان جنوبی صفحه 5

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان رضوی صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان رضوی صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان رضوی صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان رضوی صفحه 4

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان رضوی صفحه 5

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان شمالی صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان شمالی صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان شمالی صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان شمالی صفحه 4

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان خراسان شمالی صفحه 5

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان مازندران صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان مازندران صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان مازندران صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان مازندران صفحه 4

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان سمنان صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان سمنان صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان سمنان صفحه 3

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان سمنان صفحه 4

 

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان زنجان صفحه 1

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان زنجان صفحه 2

نمونه سوالات درس جغرافی سوم راهنمایی خرداد1388 استان زنجان صفحه 3


سوالات تاریخ سوم راهنمایی خراسان رضوی خرداد1390 صفحه ۱

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خراسان رضوی خرداد1390 صفحه 2

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان گیلان صفحه 1

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان گیلان صفحه 2

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان گیلان صفحه 3

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان گیلان صفحه 4

 

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان سمنان صفحه 1

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان سمنان صفحه 2

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد 138۸استان سمنان صفحه 3

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان سمنان صفحه 4

 

 سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان گلستان صفحه 1

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان گلستان صفحه 2

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان گلستان صفحه 3

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان گلستان صفحه 4

 

 سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان هرمزگان صفحه 1

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان هرمزگان صفحه 2

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان هرمزگان صفحه 3

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان هرمزگان صفحه 4

 

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان تهران صفحه 1

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان تهران صفحه 2

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان تهران صفحه 3

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان تهران صفحه 4

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان تهران صفحه 5

 

 سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان فارس صفحه 1

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان فارس صفحه 2

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان فارس صفحه 3

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان فارس صفحه 4

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان فارس صفحه 5

 

 سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان چهارمحال وبختیاری صفحه 1

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان چهارمحال وبختیاری صفحه 2

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان چهارمحال وبختیاری صفحه 3

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان چهارمحال وبختیاری صفحه 4

سوالات تاریخ سوم راهنمایی خرداد1388 استان چهارمحال وبختیاری صفحه 5

 


 

مجموعه کامل سئوالات متن علوم اجتماعی  اول  و دوم وسوم راهنمایی به همت سرگروه علوم اجتماعی شهرستان فامنین منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی در اختیار دبیران و دانش آموزان عزیز قرار گرفت (جهت رسیدن به اهداف درس لطفا اجازه دهید تا دانش آموزان خود جواب سئوالات را پیداکنند )

برای دانلود سئوالات سوم راهنمایی برروی لینک دریافت سئوالات   کلیک کنید

برای دانلود سئوالات اول راهنمایی بر روی لینک دریافت سئوالات اول کلیک کنید

برای دانلود سئوالات دوم راهنمایی بر روی لینک دریافت سئوالات  کلیک کنید 

منبع

 

 

سوالات امتحان نهایی سوم راهنمایی همراه با پاسخنامه خرداد 90

امتحان روزانه

طرح جامع

يکشنبه

1/3/90

قرآن

 

سه شنبه

3/3/90

ریاضی

 

پنجشنبه

5/3/90

دینی(عادی)

دینی(جامع) 

شنبه

7/3/90

تاریخ(عادی)

تاریخ(جامع) 

دوشنبه

9/3/90

زبان(انگلیسی)

زبان(فرانسه)

 

سه شنبه

10/3/90

املای(عادی)

 

پنجشنبه

12/3/90

عربی

 

دوشنبه

16/3/90

علوم(تجربی)

 

چهارشنبه

18/3/90

جغرافی(عادی)

جغرافی(جامع) 

پنجشنبه

19/3/90

حرفه

 

شنبه

21/3/90

اجتماعی(عادی)

 اجتماعی(جامع) 

دوشنبه

23/3/90

دفاعی(پسران)

دفاعی(دختران) 

سه شنبه

24/3/90

انشای فارسی

 منبع

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 23:50  توسط  مسئول بسیج مدرسه   |